Utredning

Allt framgångsrikt utredningsarbete har sin grund i uppdragsgivarens behov av att inhämta kunskap om befintliga och framtida förändringsbehov. Ett framgångsrikt utredningsarbete förutsätter kunskap om de omständigheter som direkt påverkar själva utredningen så som områdets komplexitet, ekonomiska förutsättningar, möjligheter, svaga punkter, etc. Demokratikonsult erbjuder utredningsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara.

Demokratikonsults utredningar bygger på de utredningsuppdrag som vi får från kommuner, myndigheter och näringslivet. Demokratikonsults utredningar avser analyser av verksamheter och/eller organisationer som ger ett underlag för beslut, omprövning och/eller effektivisering.

Demokratikonsult arbetar även med utredningar med generella frågor som organisering, styrning och kompetensförsörjning m.m.