DEMOKRATIKONSULT erbjuder de bästa konsulterna inom följeforskning, utvärdering, uppföljning, utredning och utbildning!

Följeforskning

Demokratikonsults följeforskning kvalitetssäkrar projekt och verksamheter, tar vara på synergieffekter.

Utredning

Demokratikonsult erbjuder skräddarsydda beslutsunderlag.

Utvärdering

Demokratikonsult erbjuder effekt- och resultatutvärderingar av projekt och verksamheter.

Utbildning

Demokratikonsult erbjuder utbildningar bland annat inom styrgruppsarbete och inom jämställdhet och hållbarhet.

Film om DEMOKRATIKONSULT

Se film om oss och hur vi arbetar

OM DEMOKRATIKONSULT

Demokratikonsult är ett mindre företag med alla fördelar det innebär för uppdragsgivare i form av personligt ansvar, engagemang, bemötande, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Demokratikonsult ägs och drivs av Helena Brandt, vd och tillika utredare och följeforskare tillsammans med anställda och konsulter. Företaget har arbetat med processledning, uppföljning, utredningar och utvärderingar sedan Demokratikonsult startades år 2002.

Demokratikonsult Sverige AB hjälper organisationer inom näringslivet, ideella- och offentligsektorn att kvalitetssäkra sin verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Demokratikonsult erbjuder skräddarsydda uppdrag utifrån uppdragsgivares behov enligt följande:

 • Följeforskning/lärande utvärdering av exempelvis innovationsprojekt.
 • Uppföljning av direktiv och insatser inom exempelvis regionalutveckling.
 • Utredning av exempelvis arbetsmarknadsåtgärder.
 • Utför kvantitativa och kvalitativa undersökningar så som NKI, djupintervjuer, enkäter, fokusgrupper, lär- och analysseminarier på plats i verksamheten och/eller digitalt.
 • Utbildning inom exempelvis hållbarhet, Agenda 2030, styrelsearbete.
 • Förändringsarbete i form av idéer som behöver förverkligas och förändringar som behöver genomföras.
 • Processtöd av exempelvis utvecklingsarbete (brainstorming, workshops, innovationsledning, planerings- och strategiutveckling,  etc.)
 • Skriver projektansökningar till exempelvis Tillväxtverket, ESF-rådet, Arvsfonden, Vinnova.
 • Formulering av organisationers strategiska arbeten som exempelvis policys, handlingsplaner och ledningsdokument.

Företagets uppdragsgivare finns inom såväl näringslivet som den ideella och offentliga sektorn.

 • Vi svarar på telefon-, e-postförfrågningar och avrop kontinuerligt.
 • Vi svarar på konkurrensutsättningar från befintliga ramavtal samt uppdragsanbud i databaser såsom Mercell, Opic, Avrop och Public, etc. 
 • Förutom annonsering av traditionella upphandlingar annonserar svarar vi på så kallade öppna ramavtal, DIS (dynamiskt inköpssystem)som är en elektronisk upphandlingsmetod för godkända leverantörer.