Tjänster

Lärande utvärdering genom följeforskning

Demokratikonsults följeforskning bygger på en kontinuerlig dialog med uppdragsgivaren och en kritisk granskning av projektarbetet. Resultaten från följeforskarens iakttagelser och utvärderingsinsatser ger möjlighet till successiva förändringar. Följeforskning är således en bra kvalitetssäkringsmetod som bidrar till kontinuerligt lärande där kvaliteten i projektgenomförandet säkras och projektet hjälps att nå sitt syfte och mål, att undvika onödiga kostnader samt att fungera som beslutsunderlag.
Läs mer om följeforskning

Uppföljnings- och utvärderingsinsatser

Demokratikonsult genomför kortare traditionella utvärderingar och uppföljningar. Via exempelvis enkäter och intervjuer samlas data in som sedan analyseras gentemot uppsatta mål och resultat, samt gentemot förutsättningar för långsiktiga effekter av utvecklingsarbetet. Uppföljning och utvärdering är två parallella insatser med syfte att pröva och öka kvaliteten i ett projekt eller i en verksamhet. Begreppen utvärdering och evaluering kan användas synonymt medan uppföljning är ett något mindre förpliktigande begrepp och innebär i korthet att beskriva vad som gjorts. För att säkerställa detta använder Demokratikonsult – i samråd med uppdragsgivaren – ett antal analyser och metoder.
Läs mer om utvärdering

Utrednings- och kartläggningsuppdrag

Demokratikonsult gör utredningar och kartläggningar inom angivna områden som ligger till grund för beslut, exempelvis om potentiella projekt och utvecklingsarbeten. Syftet med en utredning eller en kartläggning är att öka kunskapen inom ett område eller i en viss fråga och föreslå riktlinjer för hur området eller frågan bör behandlas i fortsättningen.
Läs mer om utredning

Samhällsekonomisk utvärdering

Demokratikonsult genomför samhällsekonomisk utvärdering. En samhällsekonomisk utvärdering utgår från begreppet samhällsekonomisk lönsamhet. Metoden innebär att man prövar om de positiva effekterna av en insats är större än de negativa, både när det gäller ekonomiska och sociala förändringar för individen. I en samhällsekonomisk beräkning vägs sociala förändringar för individer in men också kostnader och intäkter som indirekt berör verksamheten. Exempel på sådana kostnader är minskade kostnader för sjukvården om en individ befinner sig på behandlingshem eller i fängelse. Indirekta intäkter kan vara när en person som tidigare inte arbetat börjar arbeta. En annan stor skillnad är att i samhällsekonomiska beräkningar ses åtgärder som investeringar. Samhällsekonomisk lönsamhet uppstår när de positiva effekterna av en åtgärd är större än de negativa, både när det gäller ekonomiska och sociala förändringar.

Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomisk analys är ett komplement till de samhällsekonomiska beräkningarna och används endast i analyser av projektet. När Demokratikonsult gör en samhällsekonomisk analys fokuserar vi i första hand på samhällets synsätt, system och strukturer och hur olika resurser använts. Demokratikonsult följer då närmare upp hur projekten organiserats, styrts, samverkat, målsatts, följts upp, vilka metoder som använts, personal och kompetens samt vilka synsätt som tillämpats eller utvecklats.

Processtöd

Demokratikonsults processtöd har fokus på utvecklings- och lärandeinsats med syfte att bidra till lärande och kontinuerliga utveckling. Syftet med processtödet är framför allt att ge underlag för att bedöma om och i så fall hur det studerade verksamheten/projektet kan förbättras. Målet med processtödet kan sammanfattas i följande aspekter:

  • Ge processtöd vid etablering av projekt eller ny verksamhet.
  • Skapa lärande och återföra kunskap.
  • Värdera hur väl verksamheten når sitt mål och syfte.

Effektstudier

Demokratikonsult genomför effektstudier. Demokratikonsults definition av en effekt är ”En förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat”. Effektstudiens övergripande syfte är att lyfta fram och belysa de resultat som uppnåtts genom de önskade, planerade och genomförda aktiviteterna/insatserna, det vill säga analysera vad som verkar, för vem och i vilket sammanhang. Den centrala frågeställningen för utvärderingen blir därmed vilken eller vilka faktorer som kan förklara aktiviteternas/insatsernas resultat. En effektstudie kan exempelvis svara på: Vad ledde utvecklingsarbetet till? Blev det goda effekter på lång sikt av projektet eller uteblev de för att något inte fungerade som det borde ha gjort? En effektstudie kan vara till hjälp i att planera framtida projekt för en bättre och effektivare användning av resurser.

Lär- och analysseminarier

Demokratikonsult anordnar lär- och analysseminarier med målet att stimulera lärandet i projekt och verksamheter.

Föreläsningar

Demokratikonsult erbjuder föreläsningar och föreläsningsserier inom projektledning, projektorganisering, Jämställdhet, EU-kunskap samt organisation och management. Efter föreläsningen ingår en frågestund med möjlighet till dialog mellan Demokratikonsult och åhörarna.
Läs mer om föreläsningar

Gruppdiskussioner och fokusgrupper

Demokratikonsult anordnar gruppdiskussion och fokusgrupp. Demokratikonsult samlar således in ett antal personer för att diskutera ett ämne och få djupare kunskap om bakomliggande orsaker till attityder eller beteenden. Att samla en grupp människor för att samtala kring ett ämne eller en företeelse tillför svaren den dynamik som bara ett samtal mellan människor kan åstadkomma. De svarande diskuterar sig fram till olika svar på frågan och får stimulans av varandra.