Lärande utvärdering och följeforskning

Helena demokratikonsult standing

Demokratikonsults lärande utvärderingar är utformade för att svara upp mot kraven som ställs i Tillväxtverkets, ESF-rådets och Vinnovas riktlinjer om densamma. 

En lärande utvärdering innebär att man istället för att göra en ”vanlig” utvärdering vid projektets slut följer det i princip från början till slut. Tanken är att lärande utvärderingen ska bidra till förbättringar och lärande mellan olika projekt under hela projekttiden.

Utgångspunkten är projektbeskrivning som var underlag för beslut om finansiering. Metoden innebär att Demokratikonsult under projekttiden granskar måluppfyllelse, effektivitet, arbetsformer samt faktorer som påverkat projekten positivt eller negativt. Detta ställer krav på löpande dokumentation av hela projektet.

Enligt vår erfarenhet är det också viktigt att utvärderingsinsatsen kontinuerligt har möjlighet att stödja projektet i sitt genomförande, där lärdomar och erfarenheter kan återföras och användas direkt.

Demokratikonsults uppgift som följeforskare är att komma med ständiga förslag till förbättringar och att ha fokus på att ett kontinuerligt lärande blir centrala inslag i varje utvärdering. Till stor del handlar det om att besvara frågorna Vad, Hur, Vem och När?

I uppdraget är våra viktigaste arbetsuppgifter:

Att följa med projektet från början till slut
Att löpande dokumentera hur projektet fortskrider
Att delta vid viktiga aktiviteter och möten i projektet
Att samarbeta med projektledaren, ge synpunkter och vara ett stöd och bollplank
Att löpande redovisa och skriftligen rapportera till styrgruppen och projektgruppen
Att på förfrågan lämna redogörelser för följeforskningens fortskridande
Att hålla sig uppdaterad och informera sig om följeforskningen i andra projekt
Att självständigt återföra gjorda erfarenheter i projektet i form av deltagande i offentlig diskussion, lärkonferenser och seminarier.

Genom att Demokratikonsult följer projektprocessen kan vi identifiera faktorer som påverkar den effekt, eller grad av måluppfyllelse man har observerat. Information från utvärderingar kan ha ett mycket stort värde vid t ex. försöksverksamheter eller vid ansökan om mer projektfinansiering.

Med den information som en genomförandeutvärdering ger kan man direkt uttala sig om kritiska faktorer i samband med genomförandet. Det kan röra frågor som hur den verksamhet som har prövats bör organiseras, vilka resurser som krävs, ansvarsfördelningen mellan aktörer, hur man på bästa sätt förmedlar information etc.

Ytterst syftar följeforskning och utvärdering till att ge underlag för att bedöma om och i så fall hur det studerade projektet eller den studerade verksamheten kan förbättras.  Målet med följeforskning kan sammanfattas i följande aspekter:

Ge processtöd vid etablering av projekt.
Skapa lärande och återföra kunskap.
Värdera hur väl projektet når sitt mål.
Sätta in utvärderingsresultat i ett bredare samhälleligt perspektiv.