Referensuppdrag

Demokratikonsult har ett stort antal konsulter inom området management, verksamhet och organisationsutveckling, samt ett stort kontaktnät inom samhällets olika sektorer och nivåer som tillsammans utgör företagets teknokratiska nyckel.

Vi samverkar således med ett stort antal aktörer från näringslivet, NGO:s och offentlig sektor.

Upparbetade nätverk och väl etablerade kontakter finns till näringslivets olika organisationer som exempelvis Svenskt Näringsliv, Företagarna, Små Företagarna, branschorganisationer, Nyföretagarcenter, Handelskammaren, BNI (Business Networking International), m fl.

När det gäller NGOs så har vi upparbetat ett kontaktnät med frivilligorganisationer så som Rotary, Skoopi, Center för Socialt Entreprenörskap, Winnet, m fl. När det gäller offentlig sektor så har vi etablerade och goda kontakter med ESF-rådet, Tillväxtverket, Vinnova, Migrationsverket, samt universitet och högskolor, m fl.

Demokratikonsults referensuppdrag som styrker företagets kapacitet och erfarenhet fördelade på följande områden:

 1. Digitalisering och infrastrukturprojekt
 2. Jämställdhet och hållbarhets kriterier
 3. Samverkan
 4. Universitet och högskolor
 5. Näringslivet
 6. Arbetsmarknad och omställning
 7. Internationella samarbetsprojekt

1 – Digitalisering och infrastrukturprojekt

Konsulterna har tidigare arbetat med infrastruktur och digitaliseringsprojekt så som projektet RIGES, Digitaliserings guiden, eSamverkan, Kombiterminalen Tuvåkra/Gammelstad, Grön flygplats, Plus Project samt Utveckling av Skuleberget, etc. Uppdraget har framför allt varit processledning, följeforskning och utvärdering.

 • Utveckling av Skuleberget – en av Sveriges bästa friluftsdestinationer året runt
 • Digitaliseringsguiden
 • Projektet eSamverkan
 • Projektet Riges
 • Plus projektet
 • Projektet Kombiterminalen Tuvåkra/Gammelstad
 • Projektet Grön flygplats

2 – Jämställdhet och hållbarhets kriterier

Socialfonds- och Regionalfondsprojekt
Demokratikonsult har under de senaste två programperioderna arbetat med ett stort antal Socialfonds- och Regionalfondsprojekt där jämställdhet och jämställdhetsintegrering har varit en portalparagraf. Målet har varit ökad kvalitet och hållbara resultat av jämställdhetsarbetet i projekten inom de båda programmen. Liksom Equal-programmet som pågick under åren 2000-2006.

Ett konkret exempel är när vi genomför en lärande utvärdering (följeforskning) ingår det att vara processtöd och följa upp projekets horisontella kriterier jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering, samt miljö i planering, genomförande och i uppföljningen av projektet. De horisontella kretinerna ska enligt finansiären (Tillväxtverket och Regionen) användas som ett verktyg för att nå projektet mål och resultat och på detta sätt bidra till att hela programmet når målet att stärka sysselsättningen och nå tillväxt i regionen.

Demokratikonsult har utvärderat projekt ur ett normkritiskt perspektiv, och ofta tillsammans med projektledarna, kunnat stödja projekt organisationers medverkande med metoder och verktyg. Ett utvärderingsarbete som sammanfattas i följeforskningsrapporter. Rapporter som även har fungerar som kunskapsunderlag vid lär- och analysseminarier för projekt organisationen.

 • Projektet BIO-X Accelerate
 • Projektet Home of Internet of Sports
 • Projektet eSamverkan och Digitaliseringsguiden
 • Projektet (D)Järvakvinnor
 • Metautvärdering av jämställdhetsintegreringssatsningar
 • Utvecklingsprojektet HJÄMT i Örebro kommun.
 • Utvärderat offentliga konsten i Malmö stad.

3 – Samverkan

 • Projektet Miljösamverkan Västernorrland
 • Innovationsprojektet ”Riges” i Västernorrland
 • Mittuniversitetets forskningsprojekt
 • Projektet ”Guldlinjen” i kommunerna Lycksele och Storuman
 • Industrisamarbetet ”Virsbo” i Surahammars kommun
 • Projektet ”Tuna Park” i Eskilstuna
 • Förstudie/mobiliseringsfas i kommunerna Övertorneå och Pajala
 • Omställningsprojekt Fyrbodals Kommunalförbund
 • Utvärdering av områdesprogrammen i fem stadsdelsnämnder i Malmö stad
 • Utredning av arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, avdelningen för integration och arbetsmarknad

4 – Universitet och högskolor

Mittuniversitetets projekt Home of Internet of Sports
Sliperiet vid Umeå universitet, Plus Projectet
Mittuniversitetets forskningsprojekt
Örebro Universitets AI- projekt

5 – Näringsliv

Demokratikonsult har sedan företagsstarten 2002 arbetat med olika innovationsprojekt med företag och organisationer som exempelvis Treetop Innovation AB (uppfinnare till Stormfågeln), etc. Demokratikonsult har arbetat med läkemedelsindustrin med läkemedelsföretaget Abbott Scandinavia AB samt Lundén/Ellow AB. Några av de uppdrag som Demokratikonsult har och som har varit inriktade på företagande, forskning och utveckling är exempelvis;

 • Regionalt Exportcentrum Gävleborg
 • STUNS Uppsala, projektet BIO-X Accelerate
 • STUNS Uppsala, Hållbar klusterutveckling
 • Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland
 • Projektet SPRINT
 • Dalarna Science park
 • Idésluss Sundsvallsregionen
 • Home of Internet of Sports
 • eSamverkan
 • Sliperiet vid Umeå universitet
 • BizMaker tidigare Åkroken Business Incubator.
 • Umeå Biotech Incubator
 • Innovationsprojektet ”Riges” i Västernorrland
 • Mittuniversitetets forskningsprojekt
 • Projektet ”Myllan/Bazaar” i Malmö stad
 • Give it Forwald
 • Projektet Guldlinjen
 • Industrisamarbetet Virsbo
 • Projektet ”Tuna Park” i Eskilstuna
 • Förstudie/mobiliseringsfas i kommunerna Övertorneå och Pajala
 • Förstudie för Lundén/Ellow AB

6 – Arbetsmarknad och omställning

Kostnadsbesparings utredning
Utvärdering av områdesprogrammen i fem stadsdelsnämnder i Malmö stad
Utredning av arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad, avdelningen för integration och arbetsmarknad
Ungdomsprojektet ”Knutpunkten” i Västervik kommun
Ungdomsprojektet ”Palladium” i kommunerna Vingåker och Katrineholm
Omställningsprojekt Fyrbodals Kommunalförbund
Fler i Arbete

7 – Internationella samarbetsprojekt

Interreg Sverige -Norges projekt Pilgrim utan Gränser
Interreg Sverige -Norges projekt Kraftledningar
Demokratiprojekt i Belarus